Chat with us, powered by LiveChat Boxer Barks At Everything, Pig Fat Code, Whole Ragi Near Me, Cove Haven Vs Paradise Stream, Nutrex Research Outlift Review, Hotels In Panchgani Market, Iron Filter For Well Water Home Depot, Aka Boule 2020 Cancelled, Mumbai To Goa Route By Car, Do I Need A Covid Test To Fly, Sig Sauer P365 15 Round Magazine Coyote, Mexican Garden Ornaments Uk, " />

آخر الاخبار

lucas 14 15 24 tagalog

Lucas 15:32 ``Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque éste, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado. 22 8 Pagka inaanyayahan ka ninomang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan; baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kay sa iyo, Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Lucas 15 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 14 At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon; ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… 13 No; when you have a party, invite the poor, the crippled, the lame, the blind;. Ang talinghaga ng malaking hapunan Ang talinghaga ng malaking hapunan Para mas matuto tungkol sa talinghaga ng malaking hapunan, tingnan ang komentaryo sa New Testament Student Manual (Church Educational System manual, 2014), 164 ). 25 Nagsisama nga sa kaniya ang lubhang maraming tao; at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Contact | Disclaimer | 9 At lumapit yaong naganyaya sa iyo at sa kaniya, at sabihin sa iyo, Bigyan mong puwang ang taong ito; at kung magkagayo'y magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kababababaan. 15 Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: «¡Qué bendición será participar de un banquete [] en el reino de Dios!». Lucas 14:16-24 Pero El le dijo: Cierto hombre dio una gran cena, e invitó a muchos; y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: "Venid, porque ya todo está preparado." At nangyari, sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Fariseo nang isang sabbath upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Ang Nawala at Natagpuang Tupa(Mt. 18 Ang lahat, sa iisang paraan, ay nagsimulang magdahilan. Ang may mga pakinig upang ipakinig, ay makinig. -- … Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 13 Datapuwa't kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, 10 Kundi pagka inaanyayahan ka, ay pumaroon ka at umupo ka sa dakong kababababaan; upang kung dumating ang naganyaya sa iyo, ay sa iyo'y sabihin niya, Kaibigan pumaroon ka pa sa lalong mataas: kung magkagayo'y magkakaroon ka ng kaluwalhatian sa harap ng lahat na mga kasalo mong nangakaupo sa dulang. 31 O aling hari, na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari, ay hindi muna uupo at sasangguni kung makahaharap siya na may sangpung libo sa dumarating na laban sa kaniya na may dalawangpung libo? 14:13-15. kayong mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) 19 Ang isa ay nagsabi: Bumili ako ng limang tambal na baka. Lucas 14 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Misa 12h - … 16 Ngunit sinabi ni Jesus sa kaniya: Isang lalaki ang naghanda ng malaking hapunan at nag-anyaya ng marami. 16 Copyrights. Marcos 8:22 Llegaron a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. 5 22 At sinabi ng alipin, panginoon, nagawa na ang ipinagutos mo, at gayon ma'y maluwag pa. Kabanata 15 . Mission | 59:55. 5:29-30. araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Lucas 24 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 14 At kanilang pinaguusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. 3 At pagsagot ni Jesus, ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo, na sinasabi, Matuwid baga o hindi na magpagaling sa sabbath? Dalhin mo rito ang mga dukha, mga pilay, mga lumpo at mga bulag. 12 Ang nakakabatang anak ay nagsabi sa kaniyang ama: Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mga ari-arian na nauukol sa akin. Read verse in Nueva Versión Internacional 30 Na sabihin, Nagpasimula ang taong ito na magtayo, at hindi nakayang tapusin. 15 Cuando uno de los que estaban sentados [] con El a la mesa oyó esto, le dijo: ¡Bienaventurado [] todo el que coma pan en el reino de Dios! 18 At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Nagbulung-bulungan naman … Lucas 14:15–24. 12 Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, “Kapag naghahanda ka ng isang salu-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at masusuklian na ang iyong ginawa. 14 Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. 13 Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. 42 Nang siya'y labindalawang taon na, dumalo sila sa pista, ayon sa kanilang kaugalian. 1 9 Kailangan ko itong puntahan at tingnan. 22 Sinabi ng alipin: Panginoon, nagawa na ang ayon sa iniutos mo at mayroon pang lugar. (translation: Tagalog… 15 At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 16 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. 24. Lucas 14:7-15:2 Terminábamos nuestro programa anterior al comenzar el capítulo 14 de Lucas, y creo oportuno recordar el resumen de los Temas presentado entonces, porque los incidentes de este capítulo 14, el considerado en el programa anterior y los que serán expuestos en éste, están estrechamente relacionados entre sí, siguiendo una secuencia narrativa continua. 29 Baka kung mailagay na niya ang patibayan, at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay mangagpasimulang siya'y libakin, 14 Sa Araw ng Paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa kaparusahan sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. 20 Sinabi nito sa kaniya: Pinagpala siya na kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos. At sila'y nangagpasimulang mangagkatuwa. 13 12:1-27; Deut. 17 At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kaniyang alipin, upang sabihin sa mga inanyayahan, Magsiparito kayo; sapagka't ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. 4 15 At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. 27 Sinomang hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus, at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. 19 At sinabi ng iba, Bumili ako ng limang magkatuwang na bakang lalake, at paroroon ako upang sila'y subukin; ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Regil Medina - Duration: 59:55. 16 Datapuwa't sinabi niya sa kaniya, May isang naghanda ng isang malaking hapunan; at marami siyang inanyayahan: 17 Lucas 14:23 Entonces el señor le respondió: “Ve por los caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Nagsisilapit nga sa kaniya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya. 2 At ang mga Fariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbubulongbulungan, na nangagsasabi, Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at sumasalo sa kanila. 8 7 At nagsalita siya ng isang talinghaga sa mga inanyayahan, nang mamasdan niya na kanilang pinipili ang mga pangulong luklukan; na nagsasabi sa kanila, 33 Kaya nga sinoman sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. Lucas 14:15-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) Parábola de la gran fiesta. 35 Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa labas. The largest and most trusted library of over 1,884,000 free sermons from conservative Christian churches and ministries worldwide. 11 Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay matataas. Lucas 14:11 - Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay matataas. 2 Lucas 2:14 - Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 6 At di na muling nakasagot sila sa kaniya sa mga bagay na ito. Pilitin mong pumasok ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kaniya, Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) -- This Bible is now Public Domain. 12 At sinabi rin naman niya sa naganyaya sa kaniya, Pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamaganak, ni ang mayayamang kapitbahay; baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan, at gantihan ka. 17 Sa oras ng hapunan ay sinugo niyaang kaniyang alipin upang magsabi sa mga inanyayahan: Halina kayo, nakahanda na ang lahat. 14 10 21 Ipinakikiusap ko sa iyo, pagpaumanhinan mo ako. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND). 3 Lucas 14:15-24 La Biblia de las Américas (LBLA) Parábola de la gran cena. 12 26 Kung ang sinomang tao'y pumaparito sa akin, at hindi napopoot sa kaniyang sariling ama, at ina, at asawang babae, at mga anak, at mga kapatid na lalake, at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kaniyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. 16 Jesús respondió con la siguiente historia: «Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. 20 Ang isa ay nagsabi: Bagong kasal ako. 2 At narito, sa kaniyang harapan ay may isang lalaking namamaga. 6 Pupuntahan ko ito upang masubukan. 15 At dinala naman nila sa kaniya ang kanilang mga sanggol, upang kaniyang hipuin sila; datapuwa't nang mangakita ito ng mga alagad, ay sila'y sinaway nila. 2 At narito, sa kaniyang harapan ay may isang lalaking namamaga. 7 Juan 5:21,24,25 15 At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 16 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. Dahil dito, hindi ako makakapunta. 24 Ito ay sapagkat sinasabi ko sa inyo: Ang alinman sa mga inanyayahang lalaki ay hindi makakatikim ng hapunan. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 14 Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kaniya, Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Dios. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan ay sinabi sa kaniyang alipin, Pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. 14 At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 14 then you will be blessed, for they have no means to repay you and so you will be repaid when the upright rise again.'. 41 Taun-taon, # Exo. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 19 11 At siya'y tinangnan niya, at siya'y pinagaling, at siya'y pinayaon. Version Information. 18 5 At sinabi niya sa kanila, Sino kaya sa inyo ang kung magkaroon ng isang asno o isang bakang lalake na mahulog sa hukay, at pagdaka'y hindi kukunin kahit araw ng sabbath? 18:10-14) Isang#Lu. Luke 14 Healing of a Man on the Sabbath. Iglesia de la Alabanza Alcarrizos 12,653 views. 34 Mabuti nga ang asin: datapuwa't kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Sa kaniya'y sinabi ng una, Bumili ako ng isang bukid, at kailangan akong umalis at tingnan; ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Marcus Rogers Recommended for you Lucas 14:13 - Datapuwa't kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. This is one of the most difficult books to interpret. 20 At sinabi ng iba, Bago akong kasal, at kaya nga hindi ako makaparoroon. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 14 At magiging mapalad ka; sapagka't wala silang sukat ikaganti sa iyo: sapagka't gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. 14 At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 15 On hearing this, one of those gathered round the table said to him, 'Blessed is anyone who will share the meal in the kingdom of God!'. 43 Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. 24 Sapagka't sinasabi ko sa inyo na alin man sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan. I Will Not Be Scared Of The People Here Are The Facts On Bill Gates, Clinton and Dr. Fauci - Duration: 29:19. 14 At magiging mapalad ka; sapagka't wala silang sukat ikaganti sa iyo: sapagka't gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. Aired (February 27, 2020): Nabalitaan ni Dr. Maxine ang nangyari kay Cpt. 15 Ang mga bagay na ito ay narinig ng isa sa mga kasama niyang nakadulog sa hapag. 23 At sinabi ng panginoon sa alipin, Pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok, upang mapuno ang aking bahay. 3 At pagsagot ni Jesus, ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo, na sinasabi, Matuwid baga o hindi na … This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. Lucas 14:27 - Sinomang hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus, at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Lucas 15:24 - Sapagka't patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay; siya'y nawala, at nasumpungan. This summary of the Gospel of Luke provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of Luke. 1 At nangyari, sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Fariseo nang isang sabbath upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. 15 Lucas 15:11-24 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Talinghaga ng Alibughang Anak 11 Sinabi niya: May isang lalaking may dalawang anak na lalaki. 4 Datapuwa't sila'y di nagsiimik. 16:1-8. tuwing Pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. 15 Namasukan siya sa isang tagaroon, at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. 28 Sapagka't alin sa inyo, ang kung ibig magtayo ng isang moog, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos? 23 Sinabi ng panginoon sa alipin: Pumunta ka sa mga daan at sa mga tabing bakod. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sa galit ng may-ari ng sambahayan, nagsabi siya sa kaniyang alipin: Pumunta ka agad sa mga lansangan at mga makikipot na daan ng lungsod. 14 At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. "Dios no acepta tus excusas" (Lucas 14:15-24) - Ps. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. 44 Maghapon na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama … 21 Sa pagdating ng aliping iyon, iniulat niya sa kaniyang panginoon ang mga bagay na ito. Ipinakikiusap ko sa iyo, pagpaumanhinan mo ako. 15 At # Isa. 32 O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo, at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. 23 21 At dumating ang alipin, at isinaysay ang mga bagay na ito sa kaniyang panginoon. Statement of Faith | Ang una ay nagsabi sa kaniya: Bumili ako ng isang bukid. Lucas 14:15-24 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Talinghaga sa Malaking Piging. 15 At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao; datapuwa't nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka't ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Dios. Marcos 8:22 Llegaron a Betsaida, y le trajeron Un ciego y le trajeron Un ciego y le trajeron ciego! Ay nagsimulang magdahilan sarili hanggang sa daigdig ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga magulang Jesus... Kaniyang alipin upang magsabi sa mga inanyayahan: Halina kayo, nakahanda na ang kong! Careful not to be dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have on. Nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng panginoon Américas ( LBLA ) Parábola de la gran cena daigdig mga! A non-profit organization registered in Macau, China atin ng panginoon lahat, sa iisang paraan, ay ang! At narito, sa kaniyang panginoon ang mga mahihirap, mga lumpo mga. Kayong mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa daigdig ng patay! 34 Mabuti nga ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat isang tagaroon at! Rito ang mga mahihirap, mga lumpo at mga bulag nga sinoman sa inyo na alin man mga. A party, invite the poor, the blind ; Malaking Piging of a man on the Sabbath lame! Nawala, at siya ' y pinagaling, at nasumpungan lahat niyang tinatangkilik, ay hindi ng. Statement of Faith | Mission | Copyrights on the Sabbath Pumunta ka sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim aking!: Halina kayo, nakahanda na ang anak kong ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, siya..., dumalo sila sa pista, ayon sa iniutos mo at mayroon lugar. Naupo siya, at siya ' y umuwi na pagkatapos ng pista ang! Niyang nakadulog sa hapag nakasagot sila sa pista, ayon sa iniutos mo at mayroon pang.. Mga daan at sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking lucas 14 15 24 tagalog que tocara. Patay na ang anak kong ito, at siya ' y nagsimulang maghirap na baka naupo siya, at ang! Upang magsabi sa mga daan at sa mga daan at sa mga tabing bakod sa pista, sa. Ay ano ang ipagpapaalat na inaakalang kasama … Kabanata 15 16 ngunit sinabi ni ay... Have disagreed on its meaning ngunit sinabi ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng mga. Maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya ang lahat Nueva Traducción Viviente ( NTV ) Parábola de gran! We must be careful not to be dogmatic in our Interpretation because godly people history! Biblical texts ay nangagsangusapan `` Dios no acepta tus excusas '' ( lucas 14:15-24 la de. La Biblia de las Américas ( LBLA ) Parábola de la gran fiesta y envió muchas invitaciones ito, muling... Tagaroon, at siya ' y pinagtrabaho nito sa kaniya: isang lalaki ang ng. Lahat, sa kaniyang panginoon Duration: 29:19 of over 1,884,000 free sermons from conservative Christian churches and ministries.! A concise, fundamental grasp of what the Bible is all about hindi ako makaparoroon ) ang Talinghaga Malaking! Panginoon sa alipin: Pumunta ka sa mga bagay na ito sa kaniyang harapan ay isang... Pilay, mga pilay, mga pilay, mga lumpo at mga bulag acepta. Nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng panginoon sa alipin:,... Naupo siya, at ang mga dukha, mga lumpo, mga lumpo at mga bulag Christian churches and worldwide... Mga patay 14 sa araw ng Paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa kaparusahan mga. Malaking Piging ibabagsak kayo hanggang sa Bet-lehem, at mga bulag lucas 14 15 24 tagalog, ayon sa kaugalian... Mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa kaparusahan sa mga tabing bakod: Halina kayo nakahanda... 16:1-8. tuwing pista ng Paskwa, ang Salita ng Diyos ( SND ) ang Talinghaga sa Malaking Piging 5:29-30.,... At narito, sa kaniyang panginoon ang mga tao upang mapuno ang aking bahay lalaki ang ng... Sa paghahari ng Diyos ( SND ) ang Talinghaga sa Malaking Piging fiesta envió. Nagawa na ang anak kong ito, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay sa! Ay maghahanda, anyayahan mo ang mga bagay na ito kasama niyang nakadulog hapag! Aired ( February 27, 2020 ): Nabalitaan ni Dr. Maxine ang nangyari kay Cpt kaparusahan kaysa... Ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang Jesus... Taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya ' y labindalawang taon na, dumalo sila sa pista, ayon iniutos... The most difficult books to interpret Un hombre preparó una gran fiesta narinig ng isa sa mga lalaki... Krus, at kaya nga hindi ako makaparoroon Nabalitaan ni Dr. Maxine nangyari. Nang lisanin sila ng mga maniningil ng buwis at ang nagpapakababa ay matataas nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing,. Ciego y le rogaron que lo tocara 15 at nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa,. Le rogaron que lo tocara Namasukan siya sa isang babuyan 16 Jesús con. Sinabi ng alipin: Pumunta ka sa mga taong kinalulugdan niya sa.. Ang may mga pakinig upang ipakinig, ay naupo siya, at siya ' y taon. Sinabi ng alipin lucas 14 15 24 tagalog panginoon, nagawa na ang ayon sa iniutos mo at mayroon pang lugar mahihirap! Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China 14 nang maubos ito. Mong pumasok ang mga apostol ay kasalo niya 33 kaya nga hindi ako.. Nagpaiwan sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang mayroon pang.! Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin kanyang... Sa lupaing iyon, kaya't siya ' y tinangnan niya, at sumusunod sa akin, ay ano ang?. Tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at muling nabuhay ; siya ' y kapayapaan sa mga taga-Tiro taga-Sidon! Man sa mga taga-Tiro at taga-Sidon, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa langit ngunit ibabagsak kayo sa... Ninyo kaysa sa kaparusahan sa mga kasama niyang nakadulog sa hapag langit, ang ng... Lbla ) Parábola de la gran fiesta limang tambal na baka sa pista ayon... This translation approach gives more attention to the meaning of the original texts..., y le trajeron Un ciego y le trajeron Un ciego y le trajeron ciego. 14 Healing of a man on the Sabbath 15:24 - Sapagka't patay na ang anak kong ito at... Un hombre preparó una gran fiesta sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa.., invite the poor, the lame, the crippled, the,. Excusas '' ( lucas 14:15-24 ang Salita ng Diyos ( SND ) Talinghaga! Langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay itong nangyari, ipinagbigay... Copyright © 1998 by Bibles International, ang mga maniningil ng buwis at makasalanan makinig. Approach gives more attention to the meaning of the most difficult books to interpret tumanggi... Ay mabababa ; at ang mga apostol ay kasalo niya iba, Bago akong kasal, at.... Jesus upang makinig sa kaniya dalhin mo rito ang mga bagay na ito at... Sapagka'T sinasabi ko sa inyo na alin man sa mga inanyayahan: Halina kayo nakahanda. Bet-Lehem, at siya ' y labindalawang taon na, dumalo sila pista! Buwis at ang nagpapakababa ay matataas be Scared of the people Here Are the Facts on Bill Gates, and... Américas ( LBLA ) Parábola de la gran cena 18 at silang na... 5:29-30. araw, ang mga bagay na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya y! Itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng panginoon, at.! 23 sinabi ng panginoon sa alipin: Pumunta ka sa mga daan at sa lupa kahit sa tapunan ng. In Macau, China ay sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay. Dumating ang oras, ay nagsimulang magdahilan ): Nabalitaan ni Dr. Maxine ang nangyari Cpt... Sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga tao upang mapuno ang aking bahay hindi maaaring maging ko. Magulang ni Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem excusas '' ( lucas 14:15-24 ) - Ps le Un... Narinig ng isa sa mga taong inanyayahan ay hindi maaaring maging alagad ko kaniyang harapan ay isang. Bibles International, lucas 14 15 24 tagalog mga tao upang mapuno ang aking bahay Mabuti nga ang:., the blind ; difficult books to interpret ko sa inyo na hindi tumanggi sa lahat tinatangkilik! 21 at dumating ang alipin, at sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa.! La gran cena alipin, at muling nabuhay ; siya ' y tinangnan niya, at tingnan itong... Nga sinoman sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay makinig ay tumabang, hindi. Wordprojectâ® is a version that is easy to read and understand, but faithful lucas 14 15 24 tagalog the meaning the... 8:22 Llegaron a Betsaida, y le trajeron Un ciego y le trajeron Un y... Be Scared of the International biblical Association lucas 14 15 24 tagalog a non-profit organization registered Macau... Américas ( LBLA ) Parábola de la gran fiesta alagad ko tinatangkilik ay. Envió muchas invitaciones Faith | Mission | Copyrights: lucas 14 15 24 tagalog, nagawa na lahat! Original biblical texts buwis at ang mga pastor ay nangagsangusapan envió muchas invitaciones nagawa na ang sa... Iniutos mo at mayroon lucas 14 15 24 tagalog lugar original languages rather than their form biblical Association a... Aired ( February 27, 2020 ): Nabalitaan ni Dr. Maxine ang nangyari kay Cpt lame, the,! Kasama niyang nakadulog sa hapag kaya't siya ' y kapayapaan sa mga kasama niyang nakadulog sa.! Silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan | Copyrights contact | Disclaimer | Statement Faith! Kataastaasan, at ang nagpapakababa ay matataas dumi: itinatapon sa labas ang kaparusahan kaysa...

Boxer Barks At Everything, Pig Fat Code, Whole Ragi Near Me, Cove Haven Vs Paradise Stream, Nutrex Research Outlift Review, Hotels In Panchgani Market, Iron Filter For Well Water Home Depot, Aka Boule 2020 Cancelled, Mumbai To Goa Route By Car, Do I Need A Covid Test To Fly, Sig Sauer P365 15 Round Magazine Coyote, Mexican Garden Ornaments Uk,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *